Invitație la Conferința Științifică Internațională , organizată de Facultatea de Istorie și Filosofie a USM

Invitație la Conferința Științifică Internațională , organizată de Facultatea de Istorie și Filosofie a USM

În perioada 19-20 noiembrie 2020, Facultatea de Istorie și Filosofie a USM organizează Conferința Științifică Internațională „Școala Internațională de Metodologie în Științele Socioumane”, ediția a IV-a, cu titlul generic „ Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale”. Evenimentul, dedicat Zilei Mondiale a Filosofiei, este organizat de Departamentul Filosofie și Antropologie al Facultății de Istorie și Filosofie a USM, în parteneriat cu Institutul de Cercetare și Inovare al USM și Laboratorul Filosofie Teoretico-practică și Epistemologie aplicată și va avea loc în sala 222, Corp IV (str. Alexei Mateevici 60, Chișinău), cu începere de la ora 10.00. Conferința, structurată în trei secțiuni, anunță un eveniment util, în cadrul căruia vor fi abordate aspecte fundamentale privitoare la dezvoltarea personală și educația pentru societate din perspectiva științelor socioumane. Detalii cu privire la scopul, obiectivele conferinței, termenele limită pentru expedierea materialelor și comunicărilor, pot fi accesate aici și aici. Sunt invitați să participe la dialog cercetători și cadre didactice din domeniile: filosofie, antropologie, psihologie, sociologie, filologie, istorie,...
Read More
Reorganizarea Universității de Stat din Moldova prin fuziune

Reorganizarea Universității de Stat din Moldova prin fuziune

Universitatea de Stat din Moldova, cea mai mare universitate de stil clasic din țară, va absorbi Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, aprobată în ședința cabinetului de miniștri din 31 iulie 2020. Astfel, studenții înmatriculați la programele de studii superioare de la toate nivelurile ale Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” vor continua studiile la USM. Studenții înmatriculați la programele de licență ale Institutului de Relații Internaționale din Moldova vor fi transferați la USM, la aceleași programe de studii superioare și cu aceleași taxe de studii stabilite anterior, începând cu anul academic 2020-2021. Motivația pentru reorganizarea instituțiilor de învățământ superior este legată de raționalizarea mijloacelor financiare care vor fi redistribuite și canalizate spre fortificarea programelor de formare profesională, concentrarea resurselor academice, performanță și pregătirea specialiștilor de înaltă calificare. Potrivit comunicatului MECC al RM, absorbția universităților cu un număr mic de studenți de către instituțiile de învățământ superior cu programe similare și cu un contingent numeros de studenți, va...
Read More

Susținerea publică a tezei de doctor în istorie „Moneda și circulația monetară în Principatul Moldovei (1711-1859)”

Se anunță susținerea tezei de doctor în istorie „Moneda și circulația monetară în Principatul Moldovei (1711-1859)” Candidat: Elena Arcuș-Jantovan  Conducători ştiinţifici: Sergiu Matveev, doctor în istorie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova; Georges Depeyrot, doctor habilitat în istorie, École Normale Supérieure, Paris, Franța. Consiliul ştiinţific specializat: D 30-613.01 din cadrul USM Tema tezei: Moneda și circulația monetară în Principatul Moldovei (1711-1859). Specialitatea: 613.01 – Arheologie Data: 21.07.2020 Ora: 11:00 Local: Universitatea de Stat din Moldova, str. A. Mateevici, nr. 60, Bl. Central, et. 5, sala 535. Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova și pe pagina web a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (www.cnaa.md). Link-ul către ședință (platforma Zoom): https://us02web.zoom.us/u/kcoluhlt95 Meeting ID: 487 340 2467...
Read More
Interuniversity training course  “Understanding of the main issues of EU policies related to education-research-innovation”

Interuniversity training course “Understanding of the main issues of EU policies related to education-research-innovation”

Dear students, junior professionals and academic community, It is our pleasure to inform you that the first interuniversity training course of the “Promoting education-research-innovation through European economic integration of the Republic of Moldova” project nr.610666 is named “Understanding of the main issues of EU policies related to education-research-innovation”. If you are interested in the European Union policies, its relationship with the Republic of Moldova and common projects, do not miss the chance to join this training course with interactive speeches of experienced and knowledgeable guests, presentations and case studies. Aim: to raise awareness, inform and train target groups on European Integration processes of Moldova within European Neighborhood Policy (ENP), Eastern Partnership (EaP) and Association Agreement (AA) with the particular focus on EU policies in the field of education-research-innovation towards Moldova and the financial instruments offered by European Neighbourhood Policy, Eastern Partnership and Association Agreement through different EU programmes/strategies to support the Moldavian European Integration processes. ✅Objectives: To foster and strengthen understanding and awareness...
Read More

CONCURS PENTRU PREMIUL NATIONAL

Comisia pentru decernarea Premiului Naţional a anunțat demararea Concursului pentru selectarea candidaților pentru anul 2020. Menționăm că, Premiul Naţional se acordă pentru: 1) cercetări ştiinţifice care au contribuit la dezvoltarea ştiinţei, publicaţii, produse, procese şi servicii noi cu potenţial înalt socioeconomic şi pentru promovarea imaginii ştiinţei naţionale pe plan internaţional; 2) proiectarea, dezvoltarea şi punerea în aplicare a tehnologiilor noi şi inovative, destinate soluţionării provocărilor societale şi care au un impact socioeconomic pozitiv; 3) produse de creaţie şi inovaţii artistice care au un impact semnificativ asupra patrimoniului cultural naţional şi internaţional, care au primit aprecierea societăţii şi au contribuit la promovarea culturii naţionale pe plan internaţional; 4) elaborarea noilor tehnici pentru dezvoltarea performanţei sportive, contribuţie la promovarea sportului pe plan naţional şi internaţional; 5) abordare inovativă aplicată în soluționarea problemelor stringente, cu impact semnificativ pentru comunitate/societate; 6) perseverență și abnegaţie în promovarea principiilor morale/umanitare, prin formarea modelelor de responsabilitate socială. În conformitate cu decizia Comisiei, în anul curent, scrisorile de recomandare și dosarele se depun concomitent, exclusiv în format electronic,...
Read More

Susținerea publică a tezei de doctor în drept „Procedura de examinare a apelului în procesul civil”

Se anunță susținerea publică a tezei de doctor în drept „Procedura de examinare a apelului în procesul civil” Pretendent: Jimbei Ina Conducător științific: Belei Elena, doctor în drept, conferențiar universitar Consiliul Științific Specializat D553.03-20 din cadrul Universității de Stat din Moldova Tema tezei: Procedura de examinare a apelului în procesul civil Specialitatea: 553.03- Drept procesual civil Data: 10.07.2020 Ora:10:00 Locația: MD 2009, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Kogălniceanu 67, bloc II, sala 119 Publicațiile științifice ale autorului la tema tezei de doctorat: JIMBEI Ina. Intentarea procedurii de apel: deficiențe normative. În: Revista Institutului Naţional al Justiţiei, nr. 4(43), Chișinău, 2017, pp.36-40, 0,6 c.a., ISSN 1857-2405 (C). JIMBEI Ina. Finalitatea și perspectivele alăturării la apel. În: Studia Universitatis Moldaviae, nr.8 (128), Chișinău, 2019, pp. 89-93, 0,6 c.a., ISSN 1814-3199 (B). JIMBEI Ina. Apelul incident. În: Materialele conferinței internaționale „Procesul civil și executarea silită. Trecut, prezent, viitor”, București: Universul juridic, 2018, p.377-389, 0.9. c.a., ISBN 987-606-39-0324-4. JIMBEI Ina. Deficiențe legislative în procedura de judecare a apelului. În: Materialele conferinței internaționale „Integrarea...
Read More

Susţinerea tezei de doctor în drept „Cadrul juridic actual al vânzării la distanță”

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în drept „Cadrul juridic actual al vânzării la distanță”   Pretendent: Calmîc Vlada Conducător ştiinţific: Chibac Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar Consiliul Ştiinţific Specializat D 30. 553.01  din cadrul Universității de Stat din Moldova Tema tezei: Cadrul juridic actual al vânzării la distanță Specialitatea: 553.01 – Drept civil Data: 09.07.2020 Ora: 10:00 Local: MD 2009, Republica Moldova, mun. Chişinău,  str. M.Kogălniceanu 67, bloc II, sala 119. Publicații științifice ale autorului la tema tezei de doctorat: Calmîc, V. Rezoluțiunea contractului de vânzare la distanță. În: Rezumatele comunicărilor Conferinţei știinţifice naționale cu participare internațională «Statul și dreptul între tradiție și modernitate», 28 martie 2019, Chişinău, pp. 332-341. Calmîc, V. Formele exercitării vânzărilor la distanță. În: Studia UniversitatisMoldaviae, 2018, nr. 8 (118), pp. 134-141. ISSN 1814-3199. Calmîc, V. Forma contractului de vânzarea la distanță. În: Rezumatele comunicărilor Conferinţei Ştiinţifice Naţionale cu participare internațională „Integrare prin cercetare şi inovare” Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova, 8-9 noiembrie 2018. pp. 159-162. ISBN 978-9975-142-50-2. 4. Calmîc, V. Право на информацию - фундаментальное и неотъемлемое право...
Read More

Susţinerea tezei de doctor în științe ale educației „Managementul timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor”

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe ale educației „Managementul timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor” Pretendent: Reaboi-Petrachi Viorica Conducător ştiinţific: Şevciuc Maia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar Consiliul Ştiinţific Specializat: D 533.01 – 15 la Universitatea de Stat din Moldova Tema tezei: Managementul timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor Specialitatea: 533.01 – Pedagogie universitară Data: 3 iulie, 2020 Ora: 14.00 Local: Universitatea de Stat din Moldova, sala 505/bloc III, str. M. Kogălniceanu 65 Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului Reaboi V. Particularităţile proiectării curriculum-ului în cheia centrării pe cel ce învaţă. În: Materialele Conferinţei naţionale „Modernizarea procesului de formare a cadrelor didactice”, 30 octombrie 2013, CEP-USM. ISBN-978-9975-71-485-3. Reaboi V. Managementul timpului în contextual învăţării autoreglate. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Învăţămîntul superior şi piaţa muncii: conexiuni şi perspective”, 21 noiembrie 2014 .ISBN 978-9975-71-675-8 Reaboi V. Învăţarea autoreglată a studenţilor. În: Revista Studia Universitatis Moldavie, 2015, nr.5(85), Seria „Ştiinţe ale educaţiei” pp. 86-88ISSN 1857-2103 ISSN online 2345-1025 Reaboi V., Şevciuc M. Aspecte principale ale independenţei şi...
Read More
Alegerea experților externi, membri ai CDSI al USM

Alegerea experților externi, membri ai CDSI al USM

Joi, 18 iunie 2020, la USM s-a desfășurat ședința Senatului USM. Una dintre chestiunile-cheie de pe ordinea de zi au constituit-o alegerile a doi experți externi în calitate de membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii de Stat din Moldova. Noii membri aleși astăzi de Senat, dl Ioachim Druguș și dl Leonid Culiuc, completează lista celor 9 membri ai CSDI ca alături de întreaga echipă să contribuie la sporirea competențelor și atribuțiilor acestuia. Urmează colaborarea activă atât la coordonarea elaborării Planului de Dezvoltare strategică instituțională a Universității de Stat din Moldova, inclusiv asupra viziunii, misiunii, strategiilor de dezvoltare ulterioare ale USM, cât și la acțiunile principale ce vor fi întreprinse pentru o perioadă de cel puțin 5 (cinci) ani, în vederea obținerii rezultatelor scontate. Domnii sus-numiți sunt specialiști cu o înaltă calificare și cu o bogată experiență practică în domenii de interes pentru USM, iar prin deschiderea și suportul pe care-l vor oferi instituției și mediului universitar vor reuși...
Read More
Doriţi să faceţi un stagiu de practică la Parlamentul german?

Doriţi să faceţi un stagiu de practică la Parlamentul german?

Bundestag-ul german în colaborare cu Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität Berlin, Technische Universität Berlin vă invită să candidaţi pentru o Bursă Parlamentară Internaţională (IPS) cu durata de cinci luni la Berlin. Bursa Parlamentară Internaţională se adresează tinerelor şi tinerilor cu o înaltă calificare şi interes pentru viaţa politică şi care, după încheierea programului, vor reveni în țară animaţi de voinţa de a participa activ şi responsabil la configurarea unui viitor democratic pentru patria lor. Bundestag-ul German, Parlamentul german, oferă tinerilor prilejul de a urma un stagiu de 13 săptămâni pe lângă un membru al Bundestag-ului german şi de a face astfel cunoştinţă cu sistemul parlamentar german şi cu procesele de decizie politică şi, în acelaşi timp, de a acumula experienţă practică în domeniul muncii parlamentare. Selecţia bursierilor se va face de către o comisie de selecţie independentă a Bundestag-ului german. Durata stagiului de practică: 1 martie - 31 iulie 2021. Condiţii: cetăţenia Republicii Moldova studiu universitar încheiat cunoştinţe foarte bune de limba germană cunoştinţe despre...
Read More